Statuten Ichtus Antwerpen

 • Artikel 1 Naam en zetel

1.1 De vereniging draagt de naam: Ichtus Antwerpen

1.2 De vereniging zetelt in Antwerpen

 • Artikel 2 Duur en verenigingsjaar

2.1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

2.2 Het verenigingsjaar begint op 16 juli en loopt tot 15 juli van het volgende kalenderjaar

 • Artikel 3 Grondslag en doelstellingen

3.1 De vereniging is gegrondvest in het verlossend en verzoenend werk van God door Jezus Christus. We plaatsen ons binnen de protestantse traditie, met nadruk op de centraliteit van het Kruis, de bijbel als Gods gezaghebbende Woord, persoonlijke bekering, evangelisatie en sociale actie.

3.2 Deze grondvesting is het aspect dat de studenten van een grote diversiteit aan kerken samenbrengt. Het samenbrengen en samenwerken van studenten is ook ten dele het doel van Ichtus Vlaanderen waarmee Ichtus Antwerpen verbonden is.

3.3 Discipelschap: Ichtus vormt discipelen. Christen-studenten komen samen om elkaar op te bouwen in het geloof. Tijdens de week missen de studenten de Bijbelstudies en bijeenkomsten van de eigen gemeente. De Ichtusgroep vangt dit probleem op en vult het op een studentgerichte wijze aan.

3.4 Stille tijd: De aandacht die er in de evangelische beweging is voor persoonlijke Bijbellezing en gebed moet bevestigd worden. We bieden je diverse modellen aan van devotioneel Bijbellezen en gebed.

3.5 Leiderschap: Ichtus vormt leiders. De groepen worden geleid door de studenten zelf. Binnen Ichtus krijg je de kans je gaven voor leiderschap te ontdekken en te gebruiken. Zo worden studiejaren een goede voorbereiding op je latere taak in een gemeente.

3.6 Evangelisatie: Studenten bereiken studenten. Een Ichtusgroep is nooit uitsluitend op zichzelf gericht. We willen de hoop die we hebben in Christus ook bekend maken aan onze medestudenten. Wie is beter geplaatst om het evangelie aan studenten te brengen dan studenten zelf? De groep vormt voor de individuele leden een stimulans om persoonlijk te getuigen.

3.7 Vanuit de vier voorgaande doelstellingen richt Ichtus zich ook op de persoonlijke ontwikkeling van leden en niet-leden op maatschappelijk en ethisch gebied.

 • Artikel 4 Middelen

4.1 De vereniging tracht in praktische zin haar doel te bereiken door het organiseren van Bijbelkringen, themakringen, lezingen, evangelisatieacties, uitstapjes en ontspanningsactiviteiten.

4.2 Een kring staat onder het toezicht van een kringleider. De kringleider is de persoon die verschilt van zijn kringleden in die zin dat hij de kring heeft voorbereid. Hiermee wordt bedoeld dat hij beslist op welke wijze de bijbeltekst behandeld wordt, hoe deze verwerkt wordt en uiteindelijk tot toepassing komt. Op deze manier kan de kringleider de groep sturen en leiden in de richting die hij voor ogen heeft. Hij kan daarbij de groep voorzien in handige achtergrondinformatie en in de nodige inzichten. Hierbij moet ten allen tijde aandacht gegeven worden aan het feit dat hij op hetzelfde niveau staat als zijn kringleden, teneinde ze samen tot een besluit of conclusie kunnen komen.

4.3 Een Bijbelkring is een kring waar het accent ligt op het bestuderen van de Bijbel.

4.4 Een themakring is een kring die zich met de studie van een bepaald onderwerp in het kader van het jaarthema van de vereniging bezighoudt.

4.5 Lezingen dienen voor het geven van informatie over relevante onderwerpen in het kader van het jaarthema.

4.6 Uitstapjes en ontspanningsactiviteiten dienen mede ter bevordering van de groepssfeer.

4.7 De vereniging probeert ook haar doel te bereiken door het onderhouden van contacten met Ichtus Vlaanderen en IFES Internationaal.

 • Artikel 5 Leden

5.1 Leden zijn zij die als zodanig door het praesidium zijn toegelaten.

5.2 Als lid van de vereniging worden beschouwd: zij die instemmen met het doel en de grondslag van de vereniging, en contributie hebben betaald. Het betalen van de contributie impliceert dat het lid instemt met de statuten en dan ook gebonden is zich aan deze statuten te houden. Indien een student wel contributie betaald heeft, maar het niet eens kan zijn met de statuten, is er de mogelijkheid om een motie in te dienen bij het praesidium.

5.3 Door het praesidium, en speciaal de ab actis, wordt een register bijgehouden waarin tenminste de namen, adressen en geboortedata van alle leden zijn opgenomen. Daarnaast wordt er een lijst met namen en emailadressen bijgehouden van oud-leden. De leden hebben recht om het ledenregister in te kijken. Het praesidium beslist over inzage van het ledenregister door derden, ook voor publicatie is toestemming van het praesidium vereist.

5.4 Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging, tenzij de aard van de activiteit, een onbeperkte deelname door leden niet toelaat.

5.5 Ook niet-studenten kunnen lid worden en dat tot en met de leeftijd van 25 jaar. Ze kunnen echter geen deel uitmaken van de stuurgroep.

 • Artikel 6 Geldmiddelen

6.1 De geldmiddelen van de vereniging komen uit:

a) entreegeleden;

b) contributie;

c) giften;

d) sponsoring;

e) eventuele andere wettige middelen.

6.2 De contributie wordt bepaald door het praesidium en met name de fiscus. De contributie moet betaald zijn op 15 november van dat verenigingsjaar. Bij financieel onvermogen kan de fiscus een betalingsregeling treffen. Zij die na 15 november lid worden, betalen evenredig aan de tijd dat ze lid zijn. Dit bedrag wordt vastgesteld foor de fiscus.

6.3 De fiscus besluit over gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de in 6.2 genoemde contributie. De vrijstelling kan worden verleend als er sprake is van onvermogen.

6.4 De fiscus is verplicht de namen van hen die vrijstelling vroegen geheim te houden, maar hij maakt wel een -niet voor publicatie bestemde- lijst met de naam en reden.

6.5 Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.

6.6 Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om een lidmaatschap aan te gaan voor een half verenigingsjaar. De contributie bedraagt voor hen de helft van de normale contributie en moet betaald zijn op 15 november van dat verenigingsjaar. Wanneer het betreffende lid zijn lidmaatschap voort wil zetten, moet de andere helft van de contributie betaald zijn op 28 februari.

 • Artikel 7 Einde lidmaatschap

7.1 Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a) door overlijden van het lid

b) door ontzetting; dit gebeurt door de ALV (algemene ledenvergadering) op voordracht van het praesidium of van een tiende gedeelte van het aantal leden of tenminste vijftien leden; ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten of besluiten van de vereniging, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; het betreffende lid krijgt de kans zijn standpunt uiteen te zetten op de ALV waarop de ontzetting aan de orde is; het besluit tot ontzetting wordt genomen met tenminste tweederde van het aantal stemmen;

c) aan het eind van het verenigingsjaar

7.2 Wanneer een lid is voorgedragen voor ontzetting kan het praesidium dat lid schorsen voor ten hoogste een maand; de schorsing vervalt zodra de ALV over de ontzetting heeft beslist.

 • Artikel 8 Samenstelling van het praesidium

8.1 Het praesidium bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden die door de ALV worden gekozen; alleen zij die aan al hun financiële verplichtingen hebben voldaan en de geloofsbasis van Ichtus hebben onderschreven kunnen worden gekozen. De geloofsbasis ligt ter inzage bij het praesidium. Bij de praesidiumsoverdracht vraagt de aftredende praeses aan de nieuwe praesidiumleden of zij de geloofsbasis onderschrijven.

8.2 Het praesidium heeft een praeses, een ab actis en een fiscus, deze functies zijn niet in een persoon verenigbaar. Andere functies dan deze worden bepaald door het praesidium, zij stellen van deze functie een taakomschrijving op; praesidiumleden worden in functie gekozen.

8.3 De praeses heeft de algehele leiding, is verantwoordelijk voor de orde tijdens vergaderingen, roept deze samen, bepaalt de agenda, installeert nieuwe leden, draagt zorg voor het naleven van de statuten en voor het uitvoeren van de door het presidium genomen beslissingen, heeft als taak het interne verenigingsleven te stimuleren, is verantwoordelijk voor de coördinatie van de commissies en zorgt voor het contact met de studentenwerker(s).

8.4 De ab actis zorgt voor de correspondentie binnen en buiten het verenigingsverband, houdt hiervan een afschrift en bewaart alle ingekomen stukken, verzorgt het ledenregister en adressenlijst, maakt notulen van de vergaderingen, maakt een jaarverslag en beheert het e-mailaccount en de socialmedia-accounts.

8.5 De fiscus int en beheert het verenigingsgeld, stelt aan het begin van het verenigingsjaar een begroting op en brengt op de laatste ALV van het jaar een verslag uit van de toestand van de kas. In het geval van wanbeheer is hij verplicht de kas aan te vullen, met wat door zijn schuld ontbreekt. De fiscus beheert de eigendommen van de vereniging.

8.6 Het praesidium dient goed samen te werken met de studentenwerker(s) van Ichtus Vlaanderen. Ze nodigt de studentenwerker(s) uit voor haar vergaderingen en ALV’s, waarbij de studentenwerker(s) een adviserende functie hebben.

8.7 Bij de samenstelling van een nieuwe praesidium wordt door het zittende praesidium het aantal functies en de functie-indeling bepaald. Het praesidium dient het boven bedoelde aantal en de functie-indeling toe te lichten als tenminste 1 van de leden van de vereniging hier om vraagt.

 • Artikel 9 Verkiezing van het praesidium

9.1 Zijn 1 of meer praesidiumsfuncties vacant dan wordt door het praesidium een nieuwe kandidaat gesteld. Ook kan vanuit de vereniging een lid zichzelf kandidaat stellen tot drie weken voor de ALV. Deze wordt sowieso voorgesteld op de ALV als kandidaat als hij een achterban heeft van ten minste 10 % van de leden.

9.2 Het nieuwe praesidium wordt minstens veertien dagen voor de ALV voorgesteld aan de leden door het oude praesidium. Op de ALV wordt door de leden goedkeuring gegeven door een meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Leden die niet aanwezig zijn, kunnen via machtiging stemmen. Een lid kan maximaal voor één ander lid stemmen. Blanco stemmen worden geteld als niet-tellende stem.

9.3 De leden worden minstens twee weken voor de ALV uitgenodigd waarbij ook de procedure van de verkiezing wordt uitgelegd.

9.4 De stemming als bedoeld in 9.2 geldt als aanvaard wanneer ten minste de helft plus één van het aantal aanwezige leden voor heeft gestemd; de stemming gebeurt per vacante functie.

9.5 Zijn voor een functie meer dan twee kandidaten gesteld en heeft niemand de absolute meerderheid behaald, dan wordt opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald; één van de kandidaten moet de absolute meerderheid van de stemmen behalen.

9.6 Na de presidiumoverdracht en voor het einde van het verenigingsjaar vindt er een vergadering plaats waarbij zowel het oud als het nieuw praesidium aanwezig is, om de nieuwe praesidiumleden inzicht te geven in de werkwijze van het bestuurswezen.

 • Artikel 10 Einde van het praesidiumlidmaatschap

10.1 Het praesidiumlidmaatschap van alle praesidiumleden eindigt samen met het verenigingsjaar.

10.2 Ieder praesidiumlid kan te allen tijde door een besluit van de ALV worden geschorst of ontslagen; de ALV kan nog in dezelfde vergadering een nieuw praesidiumlid benoemen; een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

10.3 Het praesidiumlidmaatschap eindigt voorts:

– door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging

– door bedanken door het praesidiumlid

 • Artikel 11 Taak en werkwijze van het praesidium

11.1 Het praesidium is belast met het besturen van de vereniging en zorgt voor naleving van de statuten.

11.2 Het praesidium voert het algemeen beleid van de vereniging en is daarvan verantwoording schuldig aan de ALV; het voert de besluiten van de ALV uit.

11.3 Het praesidium vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ieder lid van het praesidium.

11.4 Van het besprokene in elke praesidiumvergadering worden door de ab actis notulen opgemaakt die door de praeses goedgekeurd worden.

11.5 De abactis beheert het archief. Het archief bestaat uit: ledenlijst, statuten, enquêtes, overzicht samenstelling praesidium in geschiedenis, etc.

11.6 Het praesidium beslist over inzage van het archief.

11.7 Als het praesidium besluit tot grote investeringen of rechtshandelingen, heeft zij toestemming nodig van de ALV door meerderheid van stemmen. Onder grote investeringen wordt verstaan een bedrag of waarde van €10 maal het aantal leden.

 • Artikel 12 De algemene ledenvergadering: bevoegdheden en bijeenroepen

12.1 ALV worden gehouden zo vaak als het praesidium wenselijk oordeelt, met een minimum van één per verenigingsjaar.

12.2 De leden mogen een ALV verzoeken, en het praesidium is verplicht hierop in te gaan. Het aantal leden voor verzoek is tenminste tien en een tiende van het totaal aantal leden.

12.3 De oproep voor de ALV gebeurt tenminste veertien dagen voor de bijeenkomst.

12.4 Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 • Artikel 13 De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht

13.1 Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de ALV en het recht daarin het woord te voeren.

13.2 Over toelating van andere dan de in 13.1 genoemde personen beslist de ALV.

13.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

13.4 Een lid dat niet op de vergadering aanwezig is, kan een ander lid schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van zijn stem; een op de vergadering aanwezig lid kan voor slechts één ander lid bij volmacht stemmen.

13.5 Een lid dat de aanwezigheidslijst niet heeft getekend, wordt als afwezig beschouwd.

 • Artikel 14 De algemene ledenvergadering: voorzitterschap en notulen

14.1 De ALV wordt geleid door de praeses; ontbreekt deze dan kiest het praesidium uit zijn midden een praeses van de vergadering.

14.2 Van het besprokene op de vergadering worden door de ab actis notulen opgemaakt, die op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de praeses goedgekeurd.

 • Artikel 15 De algemene ledenvergadering: besluitvorming

15.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

15.2 De praeses van de vergadering is verplicht ieder voorstel -waaronder ook moties worden inbegrepen- in stemming te brengen; hij kan verlangen dat het voorstel schriftelijk wordt ingediend en dat het schriftelijk of mondeling wordt ondersteund door vijf stemgerechtigde leden.

15.3 Een motie van wantrouwen gericht tegen de praeses van de vergadering moet tevens voorzien in de benoeming van een nieuwe praeses van de vergadering.

15.4 Stemmingen geschieden mondeling of schriftelijk

15.5 Een besluit op een bijeenkomst van alle leden –ook al zijn deze niet in een algemene vergadering bijeen- heeft, mits met voorkennis van het praesidium, dezelfde kracht als een besluit van de ALV.

 • Artikel 16 De algemene ledenvergadering: de jaarvergadering

16.1 Het verenigingsjaar loopt van 16 juli tot 15 juli van het volgend kalenderjaar

16.2 Ter afsluiting van het verenigingsjaar wordt de praesidiumoverdracht gehouden.

16.3 Op de praesidiumoverdracht wordt het nieuwe praesidium geïnstalleerd en tot het einde van het verenigingsjaar en de dechargering van het zittende praesidium, mag zij meedenken bij het besturen van de vereniging.

16.4 Het praesidium is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen gekend kunnen worden.

16.5 Het praesidium legt op de laatste ALV rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid; de laatste ALV benoemt eventueel een kascontrole van tenminste twee leden, die geen lid van het praesidium mogen zijn. De kascontrole kan in het leven geroepen worden door op voorstel van het praesidium of op voorstel van tenminste vijf leden.

16.6 Het praesidium is verplicht aan de kascontrole alle door haar gewenste inlichtingen te geven, indien gewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.

 • Artikel 17: Werkgroepen

17.1 Aan het begin van elk verenigingsjaar besluit de stuurgroep of en welke werkgroepen ze zullen instellen. Werkgroepen als zodanig en de leden daarvan afzonderlijk zijn verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep én de algemene ledenvergadering.

17.2 Een werkgroep wordt automatisch gedechargeerd aan het einde van het verenigingsjaar.

17.3 Indien de werkgroep een financiële bijdrage nodig heeft, gaat dat altijd in overleg met de fiscus. De algemene ledenvergadering besluit in het geval van grote investeringen (cfr. 11.7).

 • Artikel 18 Verenigingsblad

18.1 De ALV kan een verenigingsblad instellen.

18.2 De redactie van dit blad is een bestuurscommissie; de redactie is, voor wat betreft de inhoud van het blad, onafhankelijk, mits niet in strijd met de wet of de statuten.

 • Artikel 19 Wijziging van de statuten

19.1 Wijziging van de statuten kan alleen door een besluit van de ALV; de tekst van de voorgestelde wijziging wordt tegelijk met de oproep tot de vergadering verstuurd.

19.2 Een besluit tot statutenwijziging heeft ten minste tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering.

 • Artikel 20 Ontbinding

20.1 De vereniging –de structuur als zodanig- kan worden ontbonden door een besluit van de ALV; vereiste is dat ten minste tweederde gedeelte van het aantal leden aanwezig is en tenminste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel tot ontbinding is.

20.2 Indien er niet voldoende leden op de vergadering aanwezig zijn, kan op een volgende –binnen 28 dagen te houden, ALV, alsnog tot ontbinding worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige leden, mits met tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

20.3 Vereffening gebeurt door het praesidium of door zij die daartoe door de ALV zijn aangewezen.

20.4 Over de bestemming van de resterend geld beslist de ALV, dit zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging.

 • Artikel 21 Slotbepalingen

21.1 Ieder lid kan bij het begin van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten krijgen.

21.2 In alle gevallen, waarin deze statuten niet hebben voorzien, besluit het praesidium.

Geloofsbelijdenis

Ichtus deelt de geloofsbelijdenis van IFES internationaal.
We geloven:

 • De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God.
 • De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel.
 • De goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan ons gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van geloof en gedrag.
 • De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn.
 • Verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God.
 • De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader.
 • De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte.
 • De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen.
 • De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
 • De ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle ware gelovigen behoren.
 • De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus.